Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

(2016.11.15. napjától hatályos szöveg)

 1. Adatkezelő személye:

Neve: Book4Hostess Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1/a. 1.em 102. Duna-Pest Residences

Cégjegyzékszáma: 13 09 212310

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Szerencsés Dóra önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető

Adatvédelmi nyilvántartási szám: ___________, 

Email cím: info@book4hostess.com

Telefonszám: 36 30 599 1020

Adószám: 25599844-2-42) (Adatkezelő) 

Tárhelyszolgáltató: Dark Networks Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár Sütő utca 40., email: g@darknetworks.hu)

 2. Tájékoztató tartalma és célja, vonatkozó jogszabályok

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett, a https://book4hostess.com címen és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (Weboldal) felhasználóinak (Felhasználó) a Weboldalon megadott személyes adatait hogyan kezeli és védi. 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései szerint végzi, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400) tájékoztatóit és a magyar bírósági gyakorlatot is. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza:

•   a Felhasználó Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, 

•   az adatkezelés módját, továbbá 

•   biztosítsa a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy 

•   megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

Az Adatkezelő tevékenységére vonatkozó jogszabályok: • Infotörvény; • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”); • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”); • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”).

Amikor a Felhasználó úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, akkor hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléséhez.

 3. Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes, a Weboldalon közzétett hirdetményi tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) napig a Weboldalon közzéteszi. Az Adatkezelő továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére haladéktalanul e-mail értesítést küld. A Felhasználónak rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt és a Weboldalon elérhető adatlapját illetve profilját (Profil)rendszeresen ellenőriznie kell. 

Amikor a Felhasználó úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, egyben hozzájárul az általa a Regisztrációnál vagy az aktuális Profilon megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz.

 4. Felhasználók köre

Regisztrált Felhasználók: A Weboldalon a Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat illetve jelentkezhet (együttesen: Regisztráció). A Regisztráció során megadott személyes adatai alapján a Regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó általános szerződés feltételek (Szerződés) szerint a szolgáltatásokat (Szolgáltatások). 

Nem regisztrált Felhasználók: A Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő, Weboldalt böngésző Felhasználókra is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak, ők a Weboldal használatával fogadják el a jelen Adatkezelési Tájékoztató szabályait. Ide tartoznak azok a Felhasználók is, akik host(ess)-nek jelentkeztek a Weboldalon, azonban regisztrációjuk nem zárult le.

Speciális szabályok: A Weboldalon Felhasználó az lehet, aki legalább a 18. életévét betöltötte és nagykorú és cselekvőképes, illetve a Regisztráció során szükséges nyilatkozatokat (együttesen Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit az erre szolgáló felület kipipálásával.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók személyes adataikat érintő, hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. Egyéb jognyilatkozatok tekintetében (pl. Általános Szerződési Feltételek elfogadása) pedig a 14-18 éves kiskorú (és nem cselekvőképtelen) vagy a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználóknál szükséges a jognyilatkozatok érvényes megtételéhez a törvényes képviselő hozzájárulása. Ennek megfelelően a 18. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználók Regisztrációját és Weboldal használatát az Adatkezelő csak úgy tudja elfogadni, ha a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta az Adatkezelő 1. pontban feltüntetett elérhetőségek egyikén. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

 5. Felhasználó Regisztrációs nyilatkozata, nyelv

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében és meghatározott ideig kezelje az Infotörvény és a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően. 

A Felhasználó a Regisztrációval azt is kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele.

A Felhasználó a Regisztrációval kijelenti, hogy az Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

Amikor a Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, azzal egyben azt is igazolja, hogy annak nyelvét érti és ismeri, az adott nyelv használatában nincs akadályoztatva. Jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

 6. Adatkezelési célok

Az Adatkezelő a következő célokból kezeli a Felhasználó személyes adatait:

•   azért, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásokat a Felhasználó igénybe tudja venni;

•   a Szolgáltatások nyújtása, fenntartása, védelme, továbbfejlesztése, tartalmak megjelenítése, új szolgáltatások fejlesztése és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítésére; 

•   a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítésére, lebonyolítására;

•   az Adatkezelő és a Felhasználó jogainak védelmére;  

•   a Felhasználó anonimizált személyes adatait statisztikai célból.


 7. Kezelt személyes adatok köre

A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban bekerüljenek.

a)  Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok

•   vezeték- és keresztnév

•   születési idő

•   e-mail cím; 

•   a Regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó;

•   nem (host vagy hostess)

•   Felhasználó által a Regisztráció során feltöltött fotói, videói;

•   lakcím

•   tartózkodási hely

•   mobil telefonszám

•   magasság

•   nyelvtudás

•   testsúly

•   cipőméret

•   hajszín

•   látható piercing vagy tetoválás

•   végzettség/iskola

•   autóval rendelkezik

•   jogosítvánnyal rendelkezik

•   preferált munkák

•   nyelvtudást és szakértelmet igazoló dokumentumok és azok adatai

•   munkahelyek, munkakörök

(együtt Tartalmak)


b)  Szolgáltatásokért történő fizetés esetén kezelt adatok:

•   vezeték és keresztnév

•   telefonszám, 

•   email cím 

•   adószám,

•   számlázási cím

•   levelezési cím.


c)  Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok


•   Felhasználó számítógépének IP-címe;

•   Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, Regisztráció időpontja, Weboldalra történt utolsó belépés időpontja;

•   a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa;

•   a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos tevékenységére vonatkozó adatok (pl. a banner kattintások számának követése, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je).

A Szolgáltatás igénybevétele érdekében kezelt adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. A Felhasználó az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások működtetéséhez szükséges anonimizált statisztikai adatgyűjtést végezzen. A Felhasználó megtilthatja adatainak ilyen célú felhasználását a 14.- 15. pontban foglaltak szerint.

A Weboldalon bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Weboldal böngészése során a fenti c) pont szerinti, a Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok kerülnek rögzítésre. 

Nyilvánosként feltöltött adatok, megosztások


Amikor a Felhasználó nyilvánosként tölt fel Tartalmakat, az adatfeltöltéssel egyedileg, tájékozottan és önkétesen hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa nyilvánosként feltöltött Tartalmakat, adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye a Weboldalon. Továbbá az Adatkezelő a nyilvánosnak megadott Tartalmakat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezelő tevékenységéhez, illetve működéséhez kapcsolódó promóciós célokra is felhasználja. A Weboldalon a következő adatok nyilvánosak: keresztnév, életkor, tartózkodási hely, magasság, nyelvtudás, testsúly, cipőméret, hajszín, tetoválás, piercing, autóval rendelkezik, jogosítvánnyal rendelkezik, preferált munkák, fénykép. 

Amennyiben a Felhasználó hozzájárul adatainak közösségi weboldalakon (pl. facebook, youtube) való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen oldalakra azok saját adatvédelmi tájékoztatói vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli. 


Mikor és milyen célra kérünk el adatokat


Regisztrációs formanyomtatványok: Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez és a Felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat (e-mail cím, felhasználónév, jelszó) kérjük el. 


Jelentkezési lap: A Szolgáltatásokban host(ess)ként a jelentkezési lapon megjelölt adatok mindegyikének megadásával lehetséges a részvétel. Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy ezek az adatok a Weboldal nyilvánosan, mindenki által elérhető részén jelennek meg a továbbiakban. A jelentkezési lapon a következő adatokat kezeljük: keresztnév, életkor, tartózkodási hely, magasság, nyelvtudás, testsúly, cipőméret, hajszín, tetoválás, piercing, autóval rendelkezik, jogosítvánnyal rendelkezik, preferált munkák, fénykép. Amennyiben a Felhasználó nem kívánja ezeket az adatokat nyilvánosként megadni, kérjük, ne töltse ki és ne küldje el nekünk a jelentkezési lapot. Ezeket az adatokat azért kérjük el, hogy a Felhasználók részt tudjanak venni a Weboldal céljául megjelölt Szolgáltatásokban (Általános Szerződési Feltételek 1. pontja szerint). Arra is szeretnénk felhívni a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem küldi el az Adatkezelőnek a jelentkezési lapot, tud érvényesen Regisztrálni, azonban a Weboldal céljául megjelölt Szolgáltatásokban host(ess)ként nem tud részt venni. Ezeket az adatokat azért kérjük el, hogy a jelentkező Felhasználóknak személyre szabott munkaajánlatot, üzleti partnereinknek pedig megfelelő munkaerőt biztosíthassunk.

Profil: ennek elkészítéséhez és kezeléséhez a Felhasználó Regisztrációkor megadott illetve később frissített adatait kezeljük.

Értesítés Regisztráció megtörténtéről és Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítések, információk: Regisztrációhoz kötött Szolgáltatások esetében az új Felhasználónak egy első Regisztrációt visszaigazoló üzenetet küldünk a megadott e-mail címre, melyben a Szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk. Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz, Profilhoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk, emlékeztetőt küldenünk, vagy adatfrissítést kérnünk a Felhasználóktól, akkor e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatási értesítéseket, rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldjük, tehát erről az "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, csak a Regisztráció törlésével. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és marketing célokra nem használja fel. Ha a Felhasználók kérnek információt tőlünk, akkor is e-mail üzenetben küldjük a választ. A Regisztráció (ideértve a jelentkezést is) fogadását az abban megadott mobil telefonszámon is jelezzük a Felhasználónak. 

Szolgáltatásokért történő fizetéskor az Adatkezelő díjbekérő szolgáltatást használ. Ehhez nyilvántartja és kezeli, illetve eltárolja következő fizetéshez a Felhasználó fizetéshez megadott cégnevét vagy nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, képviselőjének nevét. Mindezek az adatok elengedhetetlenek a fizetés lebonyolításához, az adatok tárolása pedig megkönnyíti a Felhasználók számára a fizetési folyamatot. 

A számlázáshoz az Adatkezelő a Felhasználó nevét, cégnevét, adószámát, számlázási címét (ország, megye, irányítószám, város, utca és házszám) és email címét, telefonszámát kéri el. A számlázási adatokat a következő fizetéshez eltároljuk.

Felhasználó kötelezettségei a megadott személyes adatokkal és webes felületekkel kapcsolatban:

A Felhasználó egyedül felelős az általa az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti és harmadik személy felé helytáll minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben. 

 8. Adatkezelés jogalapja és módja

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdése, és a DM törvény 5 § (1) a) pontja alapján), a jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott időtartamig, és a fentiekben meghatározott adatkezelési célok érdekében. Az önkéntes hozzájárulás azt jelenti, hogy a Felhasználó a megjelölt célból önkéntesen adja meg vagy tölti fel a személyes adatait, regisztrál, veszi igénybe a szolgáltatásokat. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelési célnak megfelelően történjen. 

 9. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, vagy harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szemben polgári jogi igénye. A Felhasználó kiléte így visszakereshető marad, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesítheti a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét. 

Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig megőrzi.

 10.    Jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés

Az Infotörvény 6 § (5) rendelkezéseinek megfelelően, az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulása alapján felvett adatokat 

•   a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy

•   az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (érdekmérlegelés alapján, vagyis ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) 

további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 11.    Adatbiztonság

Az Infotörvény 7 §-a értelmében az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz és eljárási szabályt kialakít az adatok biztonsága és az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében.

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználók adatait, a nem nyilvánosként megadott adatokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé (ii)  bcrypt titkosítást használunk a a Felhasználók jelszavának kezelésénél és (iii) azonosítjuk Felhasználóinkat, mielőtt hozzáférhetnének tárolt adataikhoz.

A kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá: adminisztrátor, aki elfogadja vagy elutasítja a feltöltött adatokat; informatikus; ügyvezető.

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, lógókat is). Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattint, más szolgáltatók oldalaira kerül át. Ezek az oldalak saját, a Weboldaltól elkülönült adatkezelési szabályokkal rendelkeznek. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben a Felhasználó bármilyen adatát külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, csak ha az ilyen módosításokat a Weboldalon is elvégzi, vagy az Adatkezelőtől kéri.

 12.    Adattovábbítás

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak

•   a Felhasználó jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint 

•   az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

1)  Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Weboldalon elérhető egyik fő Szolgáltatás a host(ess)közvetítés, rendezvényszervezés és lebonyolítás, amely adatvédelmi szempontból azt is jelenti, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatás biztosítása érdekében a host(ess) Felhasználók fő Szolgáltatás céljára jelentkezéskor megadott adatait harmadik személyeknek a Weboldalon elérhetővé teszi, és/vagy a munkát kínáló üzleti partnereknek továbbítja. Ennek értelmében az a Felhasználó, aki a Weboldalon Regisztrál és/vagy jelentkezik és igénybe veszi a Szolgáltatásokat, egyben hozzá is járul adatainak az üzleti partnerekhez történő továbbításához. Ezek az üzleti partnerek a továbbiakban önálló adatkezelőknek minősülnek, akiknek saját Adatkezelési elveik vannak, amelyekre az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása nincs. Az így személyes adatokat szerző személyek listája a mindenkori munkát kínálókkal azonos, tehát folyamatosan változik.

2)  Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozónak minősülő  tárhelyszolgáltató, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére kerülnek átadásra. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.


A jelenlegi adatfeldolgozó neve és elérhetősége: 

Dark Networks Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár Sütő utca 40., email: g@darknetworks.hu)- tárhelyszolgáltatás céljából veszi igénybe az Adatkezelő.

 13.    Cookie (süti) elhelyezése

A cookie (süti) vagyis az anonim felhasználó azonosító egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére helyez el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. A cookie-k használatával az Adatkezelő a felhasználói élményt szeretné növelni és egyben a Szolgáltatásokat fejleszteni. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését (általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt), ebben az esetben azonban egyes Szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan vehet igénybe.

Az általunk használt cookie-k és egyéb azonosítók fajtái a következők: 

•   XSRF-TOKEN: azért használjuk, hogy a regisztrációs/jelentkezési és egyéb űrlapoknál ne lehessen fake post-okat küldeni

•   Dates: a host(ess) booking funkciónál használjuk. A Felhasználó által kiválasztott host(ess)nél bejelölt dátumot eltároljuk a foglalásig

•   Google Analitika: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja, azonban ez az adatkezelés független az Adatkezelőtől, aki nem ad át vagy továbbít a Google-nak semmiféle személyes adatot a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/.


 14.    Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználók a személyes adatok kezelésével összefüggésben az Infotörvény 14 §-a alapján őket megillető jogokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre megküldött értesítés útján gyakorolhatja.  

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

(a) Tájékoztatás 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet 

•   személyes adatai kezeléséről

•   a kezelt adatok köréről

•   az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról

•   az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről

•   a hozzájárulás alapján felvett adatoknak jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés miatt a hozzájárulás megszűnte utáni vagy hozzájárulás nélküli kezeléséről, és az ilyen adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

•   továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat 

•   a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@book4hostess.com e-mail címre kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a 9. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

(b) Törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (pl. képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró célra használható fel. 

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési (vagy ha az adatok helytelenek, akkor helyesbítési) igényét az info@book4hostess.com e-mail címen jelezheti az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

(c) Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

(d) Megjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 15.    Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok 

(a) Tiltakozási jog

A Felhasználó, vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

•   a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;

•   ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása direkt marketing, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

•   a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen - a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül - bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei az Infotörvény valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján lehetségesek. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Bírósághoz fordulás esetén a perre az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Az elhunyt Felhasználók emlékét nyilvánvalóan sértő adatkezelések tekintetében az örökösök bírósághoz fordulhatnak.

 16.    Adatkezelőnél kijelölt adatvédelemért felelős személy

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget az info@book4hostess.com e-mail címen keresztül.


 17.    Egyéb

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó. 

Az Adatkezelési Tájékoztató nem érinti azokat a jogokat, amelyeket a Felhasználó vagy az Adatkezelő szerződésben illetve a jelen Tájékoztatóban nem változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le. 

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a Tájékoztató fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy az Adatkezelési Tájékoztató úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek).

Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinél szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, a Felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét az Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.  

Az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@book4hostess.com e-mail címre.

© Book4Hostess Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2016)


10 Év tapasztalat
600 Elégedett ügyfél
1100 Sikeres Promóció és Rendezvény
4000 Fő hostess


Book4Hostess Kft and Neventum have a reliable partner for the attendance of hostesses in Budapest. Neventum has more than 12,000 suppliers worldwide with a presence in more than 146 countries and offers construction and design of stands, catering and hostesses.