Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

(2016.11.11. napjától hatályos szöveg)

A jelen felhasználási feltételek („Szerződés”) a 

Neve: Book4Hostess Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 17. III.em/1. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-284512

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Szerencsés Dóra önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető

Email cím: info@book4hostess.com

Telefonszám: +36 30 599 1020

Adószám: 25599844-2-42) 

Tárhelyszolgáltató: Dark Networks Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár Sütő utca 40., email: g@darknetworks.hu)

mint szolgáltató („Szolgáltató”) tulajdonában lévő, többek között a  https://book4hostess.com címen elérhető weboldal („Weboldal”), valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások („Szolgáltatás”) használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadható felhasználói tevékenységekről.

1.  Weboldal célja

A Weboldal célja online és offline munkaközvetítés, munkaerőtoborzás, promóciók és rendezvények szervezése, kivitelezése, felügyelete, instagram és arculat management, a hostok/hostessek és az üzleti partnerek megjelenítésének és egymással való kapcsolatfelvételének elősegítése.

2.  Felhasználók 

A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a Weboldalon a Szolgáltató által szervezett Szolgáltatás résztvevőjeként regisztrált, illetve arra jelentkezett (együttesen: „Regisztráció”), legalább a 18. életévet betöltött és nagykorú és cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet minősül, aki a Regisztráció során a szükséges nyilatkozatokat (együttesen „Nyilatkozatok”) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Szerződés rendelkezéseit („Felhasználó”). 

A Weboldalon a Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat . 

A 14-18 éves kiskorú (és nem cselekvőképtelen) vagy a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználóknál szükséges a jognyilatkozatok érvényes megtételéhez (pl. a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása) a törvényes képviselő (pl. szülő) hozzájárulása. Ennek megfelelően a 18. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználók Regisztrációját és Weboldal használatát az Adatkezelő csak úgy tudja elfogadni, ha a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének (pl. szülő) beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta az Adatkezelő 1. pontban feltüntetett elérhetőségek egyikén. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

3.  Nyilatkozatok

A Felhasználó a Regisztráció során tett Nyilatkozatokkal 

-   igazolja, hogy a Szerződés nyelvét, amely a magyar nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;

-   tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásban való részvétel előfeltétele, hogy a jelen Szerződést, valamint a Szolgáltató, mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját („Adatkezelési Tájékoztató”) magára nézve kötelezően elfogadja;

-   kijelenti, hogy a jelen Szerződés és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit elolvasta, azokat teljes körűen megismerte, megértette, különös tekintettel a Szerződés 13. pontjában megfogalmazott felelősségkorlátozásokra, és azok teljes ismerete alapján önként, saját elhatározásából veszi igénybe a Szolgáltatásokat;

-   igazolja, hogy amennyiben természetes személyként regisztrál a szolgáltatásokra, vagy igénybe veszi a szolgáltatásokat, akkor nagykorú és cselekvőképes;

-   igazolja, hogy a Regisztráció során megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetőek, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez Regisztrációt vagy nem használja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat engedély nélkül más személy nevében);

-   kijelenti, hogy a Szolgáltatás használatához érvényes e-mail címet ad meg, valamint a Regisztráció során választ egy jelszót (e-mail cím és jelszó együtt „Azonosítók”) és felel a jelszó titokban tartásáért, a jelszó használatával végzett bármely tevékenységért, a jelszó elvesztéséből eredő károk megtérítéséért a Szolgáltató és harmadik személyek felé, illetve köteles teljes körűen megvédeni és mentesíteni a Szolgáltatót ilyen igényekkel szemben; 

-   kijelenti, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót az Azonosítókkal történő minden jogosulatlan tevékenységről; 

-   kijelenti, hogy a Szolgáltatás használata során nem végez jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységet;

-   kijelenti, hogy a Szolgáltatás használatára vonatkozóan minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart; 

-   kijelenti, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más Felhasználó személyiségi és egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;

-   igazolja, hogy nem használja a Szolgáltatást nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítésére vagy továbbítására, ideértve különösen a "spam", vagy más tagoknak szándékosan küldött láncleveleket (hoax);

-   igazolja, hogy tudomással bír arról, hogy jogellenes tevékenységnek minősül, különösen a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking), valamint a Szolgáltatás működésének akadályozására irányuló kísérlet; 

-   igazolja, hogy nem használ olyan automatikus alkalmazást, keresőrobotot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más automatikus vagy kézi alkalmazást vagy eljárást, amellyel a Szolgáltatás vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető;

-   igazolja, hogy nem vesz részt és a Szerződésben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak megszegésében és mást sem is bíztat erre;

-   hozzájárul, hogy az általa nyilvánosként feltöltött adatokat, fényképeket („Tartalmak”) a Szolgáltató a Weboldal nyilvános, nem csak a regisztrált Felhasználók részére elérhető internetes felületén, továbbá közösségi weboldalakon (pl. facebook, youtube) a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye;

-   tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Szolgáltatás használatához kért adatot, vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Szolgáltatás nem, vagy csak korlátozott mértékben áll a rendelkezésére;

-   kijelenti továbbá, hogy tisztában van vele, hogy a Szolgáltatásban való részvétel nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató bármilyen módon kötelezettséget vállalna a Szolgáltatás során bármilyen eredmény, munkakapcsolat, aktivitás, rendezvény létrejöttéért, így ezek elmaradásából, vagy a számára nem megfelelő létrejöttükből kifolyólag nem érvényesít semmilyen követelést a Szolgáltatóval szemben; 

-   tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások teljességének igénybevételéhez keretszerződés és egyedi szerződés aláírása szükséges;

-   vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele kapcsán a Felhasználó által végzett tevékenységekkel összefüggésben a Szolgáltatónak okozott minden kárt teljes mértékben megtérít és ezek tekintetében harmadik személyek felé a Szolgáltatót teljes mértékben mentesíti (ideértve az eljárási és ügyvédi költségeket is) és helytáll helyette;

-   tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Szerződésben meghatározott esetekben törölni a Felhasználó Regisztrációját és/vagy (újbóli) hozzáférését a Weboldalhoz és/vagy (újbóli) Regisztrációját nem engedélyezni. 

Kizárólag azon Felhasználó Regisztrációja tekinthető érvényesnek, aki a jelen Szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és a rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadta el, valamint a Regisztrációhoz szükséges Nyilatkozatokat megtette.

4.  Szolgáltatások

A Weboldalon keresztül elérhető, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások az alábbiak:

Személyre szabott, a Weboldalon keresztül elérhető, e-mailen történő kapcsolattartásra is alkalmas felhasználói adatlap illetve profil („Profil”).

A Profil egyes funkciói szolgáltatási díj megfizetéséhez kötöttek: munkaközvetítés, munkaerőtoborzás, promóciók és rendezvények szervezése, kivitelezése, felügyelete, instagram és arculat management egyedi megrendelés alapján üzleti partnereknek. 

A Profil megszüntetése: a Felhasználó a Regisztrációnál megadott e-mail címéről a Szolgáltatónak az info@book4hostess.com  e-mail címére küldött üzenetben kérheti Profilja megszüntetését a Szolgáltatótól.

Adatbeviteli hibák kijavítása: A Felhasználó tévesen bevitt adatainak javítását a Regisztrációs űrlapon elvégezheti, illetve Regisztráció után a Regisztrációnál megadott e-mail címéről a Szolgáltatónak az info@book4hostess.com e-mail címére küldött üzenetben kérheti a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató a digitális adattartalom működését az alábbi módon biztosítja. 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy internet kapcsolat szükséges a Szolgáltatások igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a Szolgáltatások sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása a Felhasználó felelőssége, a Szolgáltatónak ráhatása erre, illetve ennek tulajdonságaira nincs, és ÍGY FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA MINDEN, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL IGÉNYBE VETT INTERNET KAPCSOLATBÓL, ANNAK ELMARADÁSÁBÓL, VAGY ANNAK MINŐSÉGÉBŐL ADÓDÓ, VAGY AZZAL KAPCSOLATOS IGÉNY MIATT. A Szolgáltatások használatához web böngésző program szükséges, melynek megléte a Felhasználó felelőssége, A SZOLGÁLTATÓ KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT MINDEN, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL IGÉNYBE NEM VETT, VAGY IGÉNYBE VETT BÖNGÉSZŐ PROGRAM MILYENSÉGÉBŐL ADÓDÓ IGÉNY MIATT. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a régebbi böngésző programok használata korlátozhatja a Szolgáltatások elérését, sebességét.

Szolgáltatások megváltoztatása: Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatások tökéletesítése érdekében rendszeresen fejleszti és megújítja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat, ezért Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató előzetes erről szóló értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását anélkül, hogy a Felhasználót erről előzetesen írásban értesítené, továbbá előfordulhat, hogy a Szolgáltatások igénybevétele által használt szoftver időről időre automatikusan letölti és telepíti a rajta végrehajtott frissítéseket (a frissítések előfordulhatnak "bug fix" formában, tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, új szoftver modulokat és teljesen új verziókat) és a Felhasználó hozzájárul ezeknek a frissítéseknek a letöltéséhez.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatásokat Magyarországról (vagy a Felhasználóval kötött egyedi megállapodás alapján más országból) nyújtja, és Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások más országban is elérhetőek vagy megfelelőek, vagy megfelelnek a Felhasználók igényeinek.

Kiskorúak védelme: Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a kiskorúak védelmében a Szolgáltató jogosult egyes Szolgáltatásokat, Tartalmakat és a Weboldal tartalmát korlátozni kiskorúak tekintetében. 

Kérjük, az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan olvassa el figyelmesen Adatkezelési Tájékoztatónkat!

5.  Részvétel a Szolgáltatásban 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásban való részvételéhez a jelen Szerződés 2. és 3., pontjában foglaltaknak való megfelelés mellett szükséges az általa véghezvitt érvényes Regisztráció.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Regisztráció keretében kért adatok mindegyikének a megszabott formátumban történő megadása kötelező ahhoz, hogy érvényes legyen a Regisztrációja. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Regisztrációban megadott felhasználónevét és e-mail címét a későbbiekben megváltoztatni nem tudja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelentkezési lapon megadott adatokat megváltoztatni úgy tudja, ha a Szolgáltatónak emailben jelzi erre irányuló igényét.

1)  Host(ess)  Felhasználókra vonatkozó rendelkezések:


Megrendelés: Amennyiben host(ess)ként kíván részt venni a Szolgáltatásokban, a személyes és egyéb adatait megadva töltse ki a Jelentkezési lapot és jelölje be a Nyilatkozatok elfogadását. Az ezután megjelenő ablakban válassza a „Elküld” gombot és kattintson rá. A gomb megnyomásával megrendelése előzetesen regisztrálásra kerül. A Szolgáltatás megrendelés csak akkor jön létre, ha a Host(ess) a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban személyesen megjelenik és együttműködik a Szolgáltató által szervezett professzionális fotózáson, és a helyszínen megtéríti annak költségeit (minimum 5.000 Ft, maximum 15.000 Ft, a rendelkezésre álló szakemberektől függően). Host(ess)ként tehát online nem tudja megrendelni a Szolgáltatásokat a Felhasználó, ahhoz személyes közreműködésére van szükség. 

Aktiválás: A Szolgáltató a sikeres fotózástól számított 5 napon belül vagy a Felhasználó által kért későbbi (legfeljebb 30 nap) időponttól köteles a Szolgáltatásokat biztosítani a Felhasználónak. 

Módosítás: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelentkezési lapon megadott adatokat megváltoztatni vagy a megrendelt Szolgáltatást módosítani, lemondani úgy tudja, ha a Szolgáltatónak írásban jelzi ezirányú igényét (email, posta).


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles a lemondott Szolgáltatáshoz tartozó Tartalmak, adatok tárolására.


Együttműködési kötelezettség: A host(ess) [Felhasználó] köteles --a Weboldal céljával összhangban-- időpontokat (év, hónap, nap, óra) megadni, amikor munkát tud végezni. Amennyiben tényleges munkavégzésre kerül sor a Szolgáltatások igénybevétele alapján, a host(ess) köteles az adott munkát legjobb tudása szerint, felkészülten, kulturáltan, a Szolgáltatóval vagy a Szolgáltató üzleti partnerével előzetesen egyeztetett feltételeknek maradéktalanul megfelelően és szoros együttműködésben látja el. A host(ess) a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a munka ellátása során esetlegesen felmerült akadályozó körülményekről. A host(ess) az általa megadott időpontokban az elérhetőségéért szavatol. A már elvállalt feladatok lemondására pedig kizárólag írásban, megfelelő, méltányolható indokkal, hitelt érdemlő igazolás biztosítása mellett jogosult. Megfelelő indoknak minősül egyrészről az igazolt, olyan súlyosságú betegség, amely az adott megbízás teljesítésében a Megbízottat jelentősen akadályozná, valamint további, igazolt elháríthatatlan külső okok (vis maior okok). A host(ess) a munka kezdete előtti 24 órán belüli lemondás esetén elsődlegesen köteles maga helyett a munka ellátására megfelelő (a Szolgáltatóval vagy annak üzleti partnerével előre egyeztetett feltételeknek megfelelő) helyettesről gondoskodni, azt a Szolgáltatóval egyeztetni. Amennyiben a host(ess) az általa megadott időpontban mégsem elérhető, vagy az adott munkát megfelelő indok nélkül mondja le és nem gondoskodik megfelelő helyettesről, vagy a munkát lemondás nélkül nem teljesíti, úgy a Szolgáltató jogosult kötbérigény érvényesítésére, amelynek mértéke megegyezik elérhetetlenség esetén a napi bérének összegével, egyedi megbízás nem teljesítése esetén az adott feladat tekintetében a host(ess)t megillető díjazás 100%-ának összegével, valamint a host(ess) köteles megfizetni a Szolgáltató által már megfizetett és vissza nem térítendő költségeket (pl. munkavállalói járulékok). A kötbér érvényesítése nem érinti a Szolgáltató elmaradt megbízásból eredő vagy azzal kapcsolatos esetleges kárigényének érvényesítését is a host(ess)el szemben. Amennyiben a hostess az előre egyeztetett feltételeknek nem megfelelően végzi el az adott munkát, köteles a Szolgáltató ebből eredő kárát megtéríteni, illetve helytállni Szolgáltató helyett a Szolgáltató üzleti partnerének a nem megfelelő munkavégésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő igényeivel szemben.

A host(ess) kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltató üzleti partnereivel munkavégzésre irányuló jogviszonyra sem közvetlenül, sem másik harmadik személy közvetítésével a jelen Szerződés hatálya valamint annak megszűnését követő három (3) hónapon belül nem lép. A jelen rendelkezés megszegése esetén a host(ess) 150.000,- Ft / azaz Egyszázötvenezer forint kötbér megfizetésére köteles a Szolgáltató fizetési felszólításának kézhezvételét követő nyolc (8) naptári napon belül. 

A felek rögzítik, hogy a host(ess) egyedi megbízásai díjazásának mértékét és annak kifizetésének a módját a mindenkori egyedi megállapodásban szabályozzák. Az egyedi megállapodásokat a felek akkor kötelesek írásba foglalni, ha erre jogszabály kötelezi őket, egyéb esetben az egyedi megállapodás létrejöhet írásban, elektronikus úton vagy szóbeli megállapodással is. 

A host(ess) köteles a Szolgáltató működéséről a jelen megállapodás fennállása során vagy abból kifolyólag tudomására jutott információkat (pl. a Szolgáltató díjszabása, üzleti partnerei, stb.) beleértve az egyedi megállapodások tartalmát is, bizalmasan, üzleti titokként kezelni a megállapodás megszűnését követően is a megszűnéstől számított 5 (öt) évig. A jelen rendelkezés megszegése esetén a host(ess) 500.000 Ft azaz ötszázezer forint kötbér megfizetésére köteles a Szolgáltató fizetési felszólításának kézhezvételét követő nyolc (8) naptári napon belül.

Szolgáltató szavatol azért, hogy nem közvetít szexuális jellegű munkát a host(ess) felé. A host(ess) szavatolja, hogy ilyen tevékenységben a jelen Szerződéssel kapcsolatban nem vesz részt.


2)  Üzleti partner Felhasználókra vonatkozó rendelkezések:

Megrendelés menete: Amennyiben üzleti partnerként kíván részt venni a Szolgáltatásokban, az ahhoz tartozó funkciók eléréséhez (megrendelés) először Regisztrálnia kell a Weboldalon. A Szolgáltató a Nyilatkozatok kipipálása után a Regisztráció elküldésétől biztosítja a Szolgáltatásokban való részvétel lehetőségét a Weboldalon. Regisztráció és bejelentkezés után válassza ki a host(ess)t (munkakör, munkaóra/egésznap, munka kezdés időpontja és munkanapok időpont szerint) és helyezze a kosárba. A kosárban a kiválasztott tételek ’Függőben lévő foglalások’-ként szerepelnek. Ezután rendelje meg a kosár tartalmát a ’Megrendelés’ gombra kattintva. A Megrendelés gombra kattintás után adja meg a számlázási adatokat. Ezután látja a képernyőn a kiválasztott tételeket és a megadott számlázási adatokat, amelyeket ellenőrizzen vissza és amennyiben helyesek, a ’Megrendelés megerősítése’ gombra kattintva véglegesítse és küldje el megrendelését. Amennyiben az adatok, tételek nem helyesek, javítani a Weboldalon és jelen Szerződés elején is megadott telefonszámon, vagy emailben  tud. A megrendelés kézhezvételét a Szolgáltató email üzenetben igazolja vissza. A visszaigazolástól számított 24 órán belül emailben visszaigazolja (Igen-Nem) a megrendelés elfogadását, és a megrendelés elfogadása esetén egyidejüleg szintén email üzenetben pdf csatolmány formájában küldi meg a megrendelés alapján készített árajánlatát. Amennyiben Ön elfogadja az árajánlatot, az árajánlattal egyidőben kiküldött díjbekérő számlában szereplő ellenérték 20%-át kell megfizetnie a Szolgáltatónak. A megfizetett összeg beérkezése jelenti a megrendelés elfogadását, amellyel létrejön a szerződés a Szolgáltató és az üzleti partner Felhasználó között a megrendelés tekintetében. Ez egyben  fizetési kötelezettséget (díjbekérő számlában szereplő további 80%) is keletkeztet az Ön számára. A Felhasználónak az árajánlat kiküldésétől számított maximum 5 (öt) munkanapon belül nyilatkoznia kell az árajánlat elfogadásáról, vagyis meg kell fizetnie a díjbekérő számlán szereplő összeg 20%-át, ellenkező esetben megrendelése automatikusan törlésre kerül.

Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a Szolgáltatások díjtételeinek változásából, illetve a hibásan feltüntetett díjtételekből származó károkért.

Díj: A megrendelés alapján a Szolgáltató árajánlatot tartalmazó email üzenete foglalja magában a szolgáltatási díjat, amely az általános forgalmi adót és a kezelési költséget is tartalmazza. 

Fizetés: Az árajánlattal egyidőben kiküldött díjbekérő számlán szereplő összeg további 80%-át a 20% megfizetése utáni 3-5 munkanapon belül köteles a Felhasználó megfizetni Szolgáltatónak a díjbekérő számlán szereplő módon és számlaszámra. Amennyiben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az üzleti partner Felhasználó, vagy azzal késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni és felmerült költségeit a Felhasználóval szemben érvényesíteni.

Számlázás: A Szolgáltató számláz a Felhasználónak egy külső partner igénybevételével. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a számlát elektronikus formában állítja ki a Szolgáltató. A Szolgáltató a megrendelésnél megadott számlázási adatokat használja számlázáshoz.

Megrendelés módosítása: A Felhasználó megrendelését annak teljesítését megelőző 5 (öt) munkanapig bármikor módosíthatja a Szolgáltatónak írott emailben vagy telefonon a Szolgáltató jelen Szerződés elején vagy a Weboldalon is megadott elérhetőségein. A megrendelés teljesítésének megkezdése után a Felhasználó a megrendelést már nem módosíthatja, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

Elállás: Az üzleti partner a megrendeléstől való elállásra díjfizetés nélkül a megrendelés teljesítésének időpontját megelőző legfeljebb öt (5) naptári nappal korábban jogosult. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj ez esetben sem jár vissza a részére. Az üzleti partner tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelés teljesítésének az időpontját megelőző 10 munkanapon (kivéve ha a megrendelés és a teljesítés között kevesebb, mint 10 munkanap van, ekkor 24 órán belüli) belüli lemondás esetén a szolgáltatási díj 50 %-ának, 24 órán belüli lemondás esetén a 80 %-nak a megfizetésére köteles a Szolgáltató díjbekérője/számlája alapján.

Együttműködési kötelezettség: Az üzleti partner a megrendelt szolgáltatási funkció (rendezvény) időpontja előtt ésszerű időben részletes, lehetőleg írásos tájékoztatást nyújt a Szolgáltató és amennyiben host(ess)t vesz igénybe, a host(ess) számára az ellátandó feladatról, a személyes megjelenésre, szakértelemre vonatkozó elvárásairól. Az üzleti partner a host(ess) részére biztosítja a munkavégzéshez szükséges kulturált körülményeket (helyiség az átöltözéshez, sminkeléshez, megfelelő toilette, ásványvíz). Amennyiben az üzleti partner nem biztosítja a megfelelő munkakörülményeket a host(ess)nek, vagy a megbízás teljesítése során a host(ess)t harmadik személyek részéről zaklatás éri, és az üzleti partner haladéktalanul nem lép fel a host(ess) érdekében, úgy a host(ess) jogosult a teljesítést megtagadni, és egyben az adott munkára vonatkozó díj 100 %-ának megfelelő összegre igényt tartani. Ezekben az esetekben az üzleti partner köteles a megrendelt szolgáltatási funkcióért a teljes árat kifizetni Szolgáltatónak. 

Az üzleti partner szavatolja, hogy tiszteletben tartja a Szolgáltató és a host(ess) közötti jogviszonyt, és a host(ess) részére közvetlen - a Szolgáltató közvetítői tevékenységét kikerülő - tevékenységre vonatkozó ajánlatot sem maga, sem harmadik személyek nevében nem tesz semmilyen módon. Jelen rendelkezés megszegése esetén az üzleti partner 500.000,- Ft azaz ötszázezer forint kötbér megfizetésére köteles a Szolgáltató fizetési felszólításának kézhezvételét követő nyolc (8) naptári napon belül.

Az üzleti parner és a Szolgáltató is köteles a jelen megállapodás fennállása során vagy abból kifolyólag tudomására jutott információkat (pl. a díjszabások, üzleti partnerek, stb.) beleértve az egyedi megrendelések tartalmát is bizalmasan kezelni, annak tartalmáról kizárólag a másik fél jóváhagyásával jogosultak bármilyen információt kiadni, kivéve a referenciaként való feltüntetést.

6.  Tartalmak

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, amit a Weboldalon elhelyez vagy Szolgáltatás felületén megjelenít („Tartalom”), ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket, közzétett Tartalmakat, és bármely Tartalom következményeit is.

A Felhasználó vállalja, hogy a Tartalmakat a Weboldalról nem tölti le, nem vágja meg, nem módosítja és nem tölti fel más internetes oldalra. A jelen pont alapján amennyiben a Felhasználó a Weboldalra bármilyen Tartalmat, így bármely adatot, információt, szerzői jog tárgyát képező művet, műpéldányt feltölt, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Szolgáltató bármilyen díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. A feltöltést végző Felhasználó az adat, információ, bármely szerzői jog tárgyát képező mű, műpéldány feltöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik a vonatkozó felhasználói vagy szerzői jogokkal, és jogosult azt a szolgáltató rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azt a Szolgáltató közzé tehesse a Weboldalon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget) arra, hogy ellenőrizze a Felhasználó által elhelyezett, megjelenített, közzétett Tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított információért. A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató minden értesítés és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa a Weboldalról az olyan Tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a Szerződéssel ellentétesnek, jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. A Szolgáltatónak a Tartalmak eltávolítására vonatkozó joga kiterjed az olyan Tartalmakra is, melyek a Szolgáltató saját belátása vagy harmadik személy igénybejelentése szerint megsértik vagy sérthetik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket vagy személyiségi, kegyeleti jogait. Amennyiben fizetés ellenében feltöltött tartalmat töröl a Szolgáltató jelen szakasz szerint, annak ellenértékét sem köteles a Felhasználónak visszatéríteni.  

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa feltöltött Tartalmakat igyekszik a Szolgáltatások igénybevétele alatt minél több ideig tárolni, de elképzelhető, hogy azokat kapacitás hiányában vagy egyéb okból törölnie kell. 


Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az általa törölt Tartalmak a Tartalmakat fogadó személyeknél megmaradhatnak, még ha az ő Profilja törlésre is kerül, vagy törli azokat.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot – de nem vállal kötelezettséget – hogy a rendelkezésére bocsátott Tartalmakat a saját sztenderdjei szerint megváltoztassa pl. méret/hosszúság, értehetőség, konzisztencia szempontjából. 

A Szolgáltatások igénybevételével és a Weboldal használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalmakkal, amelyeket támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat e tekintetben, és erre alapozottan igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy az általa nyilvános adatnak megadott adatokat, Tartalmat más Felhasználó listázhatja, kategorizálhatja, rendezheti és elismeri, hogy az ilyen adatok, listák, kategóriák, rendezések tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat és használja a Weboldalt, és erre alapozottan igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben. 

A fényképek csak megtekintés céljából szerepelnek a Weboldalon, azok letöltésének funkcióját a Szolgáltató nem köteles biztosítani. 

7.  Szerződés hatálya, irányadó jog és jogviták

A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a Magyarország, illetve az egyes Felhasználókkal kötött egyedi megállapodásban meghatározott ország területén nyújtja. A Szolgáltató és a Felhasználó között a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződésben foglaltakat. 

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A fogyasztónak minősülő Felhasználók vitás ügyeik Szolgáltatóval történő rendezésére peres eljárás kezdeményezése előtt a közte és a Szolgáltató közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina Krt. 99. III.310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: +36 (1) 488 21 86; Telefon: +36 (1) 488 21 31.) is fordulhatnak.

A felek vállalják, hogy Szerződésből eredő vitáikat próbálják peres eljárás nélkül kölcsönösen megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a jelen Szerződésből eredő jogvitákra vonatkozóan kikötik hatáskörtől és illetékességtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét. 

A felek megállapodnak, hogy a szolgáltatásokról, azok kereskedelméről szóló nemzetközi egyezmények alkalmazását jelen Szerződés tekintetében kizárják, így pl. de nem kizárólagosan a WTO 1995-ös GATS (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről) egyezményét.

8.  Szerződés létrejötte

1) A Felhasználó a Regisztráció során kitölti a regisztrációs adatlapot (ideértve a jelentkezési adatlapot is), majd kijelöli hozzájárulása jeléül az ott található Nyilatkozatokat, amely kijelöléssel a Nyilatkozat megadottnak tekintendő. A Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között a Regisztráció elküldésével jön létre. 

2) A Szerződés a Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokra vonatkozóan azzal is létrejön a Szolgáltató és a Weboldal nem regisztrált látogatója között, ha a látogató a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi, az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a nem regisztrált látogatót is érteni kell.

3) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés elektronikus formában jön létre, a Szolgáltató nem köteles a Felhasználónak papír alapú Szerződés példányt küldeni. A Szolgáltató azonban lehetővé teszi és javasolja, hogy a Szerződést annak elfogadásakor a Felhasználó saját adathordozóra letöltse. Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles archiválni a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött Szerződést vagy egyéb kommunikációt vagy tranzakciót. A Szolgáltató a Szerződést nem iktatja. A Szerződés annak megkötése után a Weboldalon archív formában hozzáférhető.

Indokolás nélküli felmondás/elállás: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben fogyasztónak minősül, úgy a Szerződés fenti létrejöttének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja a Szolgáltatást vagy elállhat a Szolgáltatástól. Jelen Szerződés esetében az online szolgáltatásokért a fogyasztónak minősülő Felhasználónak nem kell fizetnie, így a Szolgáltatónak nincs ellenszolgáltatás visszatérítési kötelezettsége a Szolgáltatások indokolás nélküli felmondása vagy elállás esetén. Azonban, ha Ön elfogadja a jelen Szerződést és beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a jelen Szerződés létrejöttével egyidejűleg megkezdje a Szolgáltatások teljesítését, akkor elveszíti a fentiekben részletezett indokolás nélküli felmondási/elállási jogát. 

A Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával előre kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a Szerződés létrejöttével egyidőben megkezdje a Szolgáltatások teljesítését, és ezzel azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az indokolás nélküli felmondási/elállási jogát.

Szerződés nyelv, Írásbeliség

A szerződés nyelve a magyar nyelv. 

A jelen Szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Jelen Szerződés alapján, az e-mailen vagy a Weboldalon keresztül tett Nyilatkozatokat, vállalásokat a felek írásbeli nyilatkozatnak tekintik. 

9.  Módosítás

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szerződést a Felhasználók előzetes, a Weboldalon közzétett hirdetményi tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Szerződést a Szolgáltató a Weboldalon a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) napig közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés módosított feltételeit nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató által jelen Szerződésben megadott bármely elérhetőségén jelezheti, és kezdeményezheti a jelen Szerződés megszüntetését. A Szolgáltató a hirdetményeit a Weboldalon teszi közzé. 

A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik internet hozzáféréssel és a Weboldalt és a Profilját és a Regisztrációnál megadott email postaládáját rendszeresen ellenőrzi és a Profilon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatásokat és a Weboldalt azt követően is igénybe veszi, hogy a Szerződés feltételei megváltoztak, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó elfogadta a Szerződés módosított változatát, kivéve, ha ennek ellenkezőjéről a Szolgáltatót a Szerződésben megadott bármely elérhetőségén keresztül haladéktalanul tájékoztatta.


10. Szolgáltató jogai

A Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználó kilétét ellenőrizze, a félrevezető Azonosítók és Tartalmak használatának elkerülése érdekében. Amint a Szolgáltató ténylegesen tudomást szerez a vélhetően félrevezető Azonosítók használatáról, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni, illetőleg a Felhasználót véglegesen törölni.

Jelenleg nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó, a Weboldalhoz tartozó magatartási kódex, magatartási irányelv. A magatartási irányelvek a Weboldal használata során azt a célt szolgálják, hogy a Szolgáltató a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a felhasználókra vonatkozó magatartási irányelveket határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jelen Szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

11. Szerződés megszűnése

A Felhasználó egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a jelen Szerződést. Az Üzleti partner által már megfizetett szolgáltatási díj azon része, amihez nem tartozik teljesített szolgáltatás, a Felhasználónak visszajár (ide nem értve a Felhasználói szerződésszegés és a megrendelés 10 napon belüli lemondásának esetét) a Felhasználónak a Szolgáltató részére küldött igénybejelentése után.

Amennyiben a Szolgáltató szünteti meg a Szolgáltatásokat vagy a Weboldalt, az Üzleti partner által már megfizetett szolgáltatási díj azon része, amihez nem tartozik teljesített szolgáltatás, a Felhasználónak visszajár – ide nem értve a Felhasználói szerződésszegés esetét, amikor is a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy haladéktalanul törölje azokat a Felhasználói Fiókokat vagy korlátozza azon Felhasználók jogait, akik a jelen Szerződés, illetve az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit súlyosan megszegik.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti a Felhasználó Regisztrációját különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben: 

   ha a Felhasználó magatartása erre alapos indokot ad, így különösen, ha az a Szolgáltatóval vagy más Felhasználókkal szemben olyan magatartást tanúsít, illetve más módon kárt okoz, illetve a magatartás a Szolgáltató magatartási irányelvek előírásaiba ütközik (ha van ilyen) vagy megszegi a Szerződés 3. pontjában foglalt nyilatkozatait;

   ha a Felhasználó szerződéskötését követően, a jelen Szerződés 2.,3. pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek, illetve ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó valótlan nyilatkozatot tett az életkorára vonatkozóan; 

   ha a Felhasználó a jelen Szerződés vagy az általa aláírt és a Szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződések vagy egyedi szerződések rendelkezéseit megszegi, a Weboldalt, illetve a Szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja;

   ha a Felhasználó a hatályos jogszabályok vagy a szerződési feltételek által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;

   ha a Szolgáltató a Weboldalt megszünteti.


12. Felelősség

A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT. 

A SZOLGÁLTATÓ KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A WEBOLDALON ÁLTALA ELHELYEZETT INFORMÁCIÓK VAGY ANYAGOK HITELESSÉGÉÉRT, TARTALMÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT VAGY RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT. A SZOLGÁLTATÓ KIZÁR TOVÁBBÁ MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT.

A SZOLGÁLTATÓ KIZÁR TOVÁBBÁ MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT, IDEÉRTVE AZ ÁLTALUK A WEBOLDALON ELHELYEZETT, MEGJELENÍTETT, KÖZZÉTETT TARTALMAKAT IS.

A SZOLGÁLTATÓ NEM SZAVATOL A WEBOLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSÉÉRT, HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRT ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, SEM EZEK ÉS A MŰKÖDTETŐ SZERVER BIZTONSÁGÁÉRT. A SZOLGÁLTATÓ FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT (DE NEM KÖTELES ARRA), HOGY KIJAVÍTSA A WEBOLDALON FELMERÜLŐ HIBÁKAT. AMENNYIBEN A WEBOLDAL HASZNÁLATA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE BÁRMINEMŰ JAVÍTÁSI VAGY KICSERÉLÉSSEL, MÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGGEL JÁR, A SZOLGÁLTATÓ SEMMILYEN FORMÁBAN NEM FELELŐS EZEN KÖLTSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN.

A SZOLGÁLTATÓ NEM SZAVATOL AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A WEBOLDAL MEGFELEL A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL ÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK, ELVÁRÁSOKNAK. 

A SZOLGÁLTATÓ NEM FELEL A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL ŐRZÖTT VAGY ELKÜLDÖTT TARTALOM VAGY MÁS KOMMUNIKÁCIÓS ADAT TÖRLÉSÉÉRT, MEGRONGÁLÁSÁÉRT VAGY MEGRONGÁLÓDÁSÁÉRT, MENTÉSÉNEK ELMULASZTÁSÁÉRT. A SZOLGÁLTATÓ SZINTÉN NEM FELEL A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN A FELHASZNÁLÓ SZÁMÍTÓGÉPÉRE ESETLEGESEN ELJUTÓ VÍRUSOK OKOZTA, VAGY AZ ESZKÖZEIBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT.

A SZOLGÁLTATÁSOK ESZKÖZÖKET, LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANAK KÜLÖNFÉLE KOMMUNIKÁCIÓK (PL. E-MAIL) ELKÜLDÉSÉHEZ ÉS FOGADÁSÁHOZ, AZONBAN A SZOLGÁLTATÓ MAGA NEM VÉGEZ TELEKOMMUNIKÁCIÓS VAGY TÁVKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉGET, ÉS A SZOLGÁLTATÓ NEM FELELŐS A FELHASZNÁLÓI KOMMUNIKÁCIÓK TÉNYLEGES ÉS/VAGY HIBAMENTES ELKÜLDÉSÉÉRT VAGY CÉLBA ÉRÉSÉÉRT VAGY A KÜLDÉSI CSATORNÁK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT. 

A FELHASZNÁLÓ JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL VÁLLALJA, HOGY A SZOLGÁLTATÓT TELJES KÖRŰEN MEGVÉDI, MENTESÍTI, KÁRTALANÍTJA MINDEN HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELMERÜLŐ IGÉNNYEL SZEMBEN, AMELY A WEBOLDAL, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL FÜGG ÖSSZE VAGY ABBÓL ERED, IDEÉRTVE BÁRMELY TERMÉSZETŰ VAGY FAJTÁJÚ KÖVETELÉST, KÖLTSÉGET, AMI BÁRMELY IGÉNYBŐL, HIÁNYBÓL, KÁRBÓL, PERBŐL, ÍTÉLETBŐL, PERES ELJÁRÁS KÖLTSÉGÉBŐL ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGBŐL ERED. FELHASZNÁLÓ KIJELENTI TOVÁBBÁ, HOGY AZ ÁLTALA ELHELYEZETT, MEGJELENÍTETT, KÖZZÉTETT TARTALMAKKAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLT IGÉNYEKÉRT IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL HELYTÁLL, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN MEGVÉDI, MENTESÍTI ÉS KÁRTALANÍTJA SZOLGÁLTATÓT AZ EZEKBŐL FAKADÓ IGÉNYEKKEL SZEMBEN. A FELHASZNÁLÓ KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY HELYTÁLLÁSÁT NEM CSÖKKENTI A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJÁBAN ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÖRÜLMÉNYEKRE VALÓ HIVATKOZÁSA EZ ESETEKBEN, ILLETVE, HOGY HA TŐLE NEM VOLT ELVÁRHATÓ A KÖRÜLMÉNY ELKERÜLÉSE, VAGY A KÁR ELHÁRÍTÁSA.

A SZOLGÁLTATÓ NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT.

SZOLGÁLTATÓ A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉVES ÁTLAGBAN LEGALÁBB AZ ÉV 95%-ÁBAN KÖTELES BIZTOSÍTANI. FELHÍVJUK AZONBAN A FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT, HOGY A SZOLGÁLTATÓ NEM FELELŐS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INTERNETKAPCSOLAT ELMARADÁSÁÉRT VAGY AZ INTERNETKAPCSOLATOT ÉRINTŐ HATÓSÁGI VAGY EGYÉB OKBÓL FAKADÓ KORLÁTOZÁSOKÉRT.

FELHASZNÁLÓ JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL VÁLLALJA, HOGY A PROFILJÁNAK JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ TÖRLÉSE ESETÉN SZOLGÁLTATÓ NEM KÖTELES KÁR VAGY EGYÉB CÍMEN FELHASZNÁLÓNAK TELJESÍTENI.

SZOLGÁLTATÓ KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A FOTÓK ÉS EGYÉB TARTALMAK WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉVEL, MEGJELENÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, FELTÉVE, HOGY A MEGJELENÍTÉS ÉS AZ ELHELYEZÉS MEGFELEL A JELEN SZERZŐDÉSNEK, AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNAK ÉS A WEBOLDALON MEGFOGALMAZOTTAKNAK.

SZOLGÁLTATÓ KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÉVESEN VAGY HIBÁSAN ESZKÖZÖLT VAGY MÁS OKBÓL SIKERTELEN (PL. ROSSZ ÖSSZEG FELTÜNTETÉSE, ROSSZ AZONOSÍTÓ FELTÜNTETÉSE, TÉVES KEDVEZMÉNYEZETT MEGNEVEZÉSE, STB...) FIZETÉSEK TEKINTETÉBEN. 


AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓ ORSZÁGA SZERINTI HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK A JELEN SZERZŐDÉS RENDELKEZÉSEINÉL SZIGORÚBB ÉS ELTÉRÉST NEM ENGEDŐ SZABÁLYOKAT RENDELNEK A FELEK RÉSZÉRE A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A WEBOLDAL HASZNÁLATA KAPCSÁN, A FELHASZNÁLÓ KÖTELES AZOKNAK ELEGET TENNI. A FELHASZNÁLÓ AZONBAN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉT A SZERZŐDÉSRE IRÁNYADÓ JOG SZERINTI JOGSZABÁLYOK ALAPOZZÁK MEG, ÉS FELELŐSSÉGÉT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN LEHETSÉGES LEGMAGASABB MÉRTÉKIG KIZÁRJA A FELHASZNÁLÓ ORSZÁGA SZERINTI RENDELKEZÉSEK BE NEM TARTÁSÁÉRT.  


A SZOLGÁLTATÓ KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS NYOMDAHIBÁKÉRT.


13. Szavatosság és jótállás

Kellékszavatosság: Ön a Szolgáltatások hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a vonatkozó jogszabályok szerint. 

Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság: Mivel jelen Szerződés Szolgáltatásokra vonatkozik, azok tekintetében a Szolgáltató nem tartozik termékszavatossággal (amelyet Ön ingó dolog hibája esetén választhatna). 

Jótállást Szolgáltató nem vállal és erre nem is köteles a Szolgáltatások tekintetében.

14. Szerzői jogok

A Weboldal tartalma - ellenkező megjelölés hiányában - a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a Weboldalon történő megjelentetésre és felhasználásra hozzájárulását adta a Szolgáltatónak. A Felhasználók a Weboldal tartalmát (zene, szöveg, képek, egyéb tartalmak) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatják, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. Ellenkező kikötés hiányában a Weboldal tartalma nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a Szolgáltató külön, előzetes, írásos beleegyezése nélkül. A Szolgáltató vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a Weboldalon a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Weboldalt saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

15. Adatvédelem

A Felhasználó a Regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a személyes adatait a Szolgáltató a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a Weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően kezelje.

16. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

A Szolgáltató az info@book4hostess.com e-mail címen  keresztül elérhető ügyfélszolgálatot biztosít a Weboldalt és a Szolgáltatásokat érintő felhasználói megkeresések kezelésére hétköznap 10 és 17 óra között a Szerződés legelső bekezdésében feltüntetett e-mail címén.

17. Szerződés egésze

Jelen Szerződés az egyetlen és teljes szerződés a Szolgáltató és a Felhasználók között a Weboldallal és az azon keresztül elérhető Szolgáltatásokkal kapcsolatban és felülír minden, a Szerződés tárgyában a felek között született korábbi akár szóbeli, akár írásos megállapodást, illetve gyakorlatot. 

Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről. 

A Szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a Szerződésben nem szerepel.

18. Egyéb

A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak. A Felhasználó a jelen Szerződésben foglalt jogait (ide nem értve a követeléseket) és kötelezettségeit NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni. 

A Szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket a Felhasználó vagy a Szolgáltató szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le. 

A Szerződés rendelkezései közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a Szolgáltató kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

Amennyiben a Szerződés meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a Szerződés fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy a Szerződés úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek).

© Book4Hostess Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2016)


8 Év tapasztalat
600 Elégedett ügyfél
1100 Sikeres Promóció és Rendezvény
4000 Fő hostess


Book4Hostess Kft and Neventum have a reliable partner for the attendance of hostesses in Budapest. Neventum has more than 12,000 suppliers worldwide with a presence in more than 146 countries and offers construction and design of stands, catering and hostesses.