Általános szerződési feltételek

(2016.11.11. napjától hatályos szöveg)
A jelen felhasználási feltételek („Szerződés”) a
Neve: Book4Hostess Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 17. III.em/1.
Cégjegyzékszáma: 01-09-284512
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Szerencsés Dóra önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető
Email cím: info@book4hostess.com
Telefonszám: +36 30 599 1020
Adószám: 25599844-2-41
Tárhelyszolgáltató: Dark Networks Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár Sütő utca 40., email: g@darknetworks.hu)
mint szolgáltató („Szolgáltató”) tulajdonában lévő, többek között a https://book4hostess.com címen elérhető weboldal („Weboldal”), valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások („Szolgáltatás”) használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadható felhasználói tevékenységekről.1. Weboldal célja
A Weboldal célja online és offline munkaközvetítés, munkaerőtoborzás, promóciók és rendezvények szervezése, kivitelezése, felügyelete, instagram és arculat management, a hostok/hostessek és az üzleti partnerek megjelenítésének és egymással való kapcsolatfelvételének elősegítése.2. Felhasználók
A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a Weboldalon a Szolgáltató által szervezett Szolgáltatás résztvevőjeként regisztrált, illetve arra jelentkezett (együttesen: „Regisztráció”), legalább a 18. életévet betöltött és nagykorú és cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet minősül, aki a Regisztráció során a szükséges nyilatkozatokat (együttesen „Nyilatkozatok”) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Szerződés rendelkezéseit („Felhasználó”).
A Weboldalon a Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat.
A 14-18 éves kiskorú (és nem cselekvőképtelen) vagy a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználóknál szükséges a jognyilatkozatok érvényes megtételéhez (pl. a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása) a törvényes képviselő (pl. szülő) hozzájárulása.
Ennek megfelelően a 18. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználók Regisztrációját és Weboldal használatát az Adatkezelő csak úgy tudja elfogadni, ha a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének (pl. szülő) beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta az Adatkezelő 1. pontban feltüntetett elérhetőségek egyikén. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.3. Tartalmak
A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, amit a Weboldalon elhelyez vagy Szolgáltatás felületén megjelenít („Tartalom”), ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket, közzétett Tartalmakat, és bármely Tartalom következményeit is.
A Felhasználó vállalja, hogy a Tartalmakat a Weboldalról nem tölti le, nem vágja meg, nem módosítja és nem tölti fel más internetes oldalra. A jelen pont alapján amennyiben a Felhasználó a Weboldalra bármilyen Tartalmat, így bármely adatot, információt, szerzői jog tárgyát képező művet, műpéldányt feltölt, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Szolgáltató bármilyen díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. A feltöltést végző Felhasználó az adat, információ, bármely szerzői jog tárgyát képező mű, műpéldány feltöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik a vonatkozó felhasználói vagy szerzői jogokkal, és jogosult azt a szolgáltató rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azt a Szolgáltató közzé tehesse a Weboldalon.
A Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget) arra, hogy ellenőrizze a Felhasználó által elhelyezett, megjelenített, közzétett Tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított információért. A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató minden értesítés és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa a Weboldalról az olyan Tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a Szerződéssel ellentétesnek, jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. A Szolgáltatónak a Tartalmak eltávolítására vonatkozó joga kiterjed az olyan Tartalmakra is, melyek a Szolgáltató saját belátása vagy harmadik személy igénybejelentése szerint megsértik vagy sérthetik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket vagy személyiségi, kegyeleti jogait. Amennyiben fizetés ellenében feltöltött tartalmat töröl a Szolgáltató jelen szakasz szerint, annak ellenértékét sem köteles a Felhasználónak visszatéríteni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa feltöltött Tartalmakat igyekszik a Szolgáltatások igénybevétele alatt minél több ideig tárolni, de elképzelhető, hogy azokat kapacitás hiányában vagy egyéb okból törölnie kell.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az általa törölt Tartalmak a Tartalmakat fogadó személyeknél megmaradhatnak, még ha az ő Profilja törlésre is kerül, vagy törli azokat.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot – de nem vállal kötelezettséget – hogy a rendelkezésére bocsátott Tartalmakat a saját sztenderdjei szerint megváltoztassa pl. méret/hosszúság, értehetőség, konzisztencia szempontjából.
A Szolgáltatások igénybevételével és a Weboldal használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalmakkal, amelyeket támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat e tekintetben, és erre alapozottan igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy az általa nyilvános adatnak megadott adatokat, Tartalmat más Felhasználó listázhatja, kategorizálhatja, rendezheti és elismeri, hogy az ilyen adatok, listák, kategóriák, rendezések tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat és használja a Weboldalt, és erre alapozottan igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben.
A fényképek csak megtekintés céljából szerepelnek a Weboldalon, azok letöltésének funkcióját a Szolgáltató nem köteles biztosítani.4. Szerződés hatálya, irányadó jog és jogviták
A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a Magyarország, illetve az egyes Felhasználókkal kötött egyedi megállapodásban meghatározott ország területén nyújtja. A Szolgáltató és a Felhasználó között a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződésben foglaltakat.
A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A fogyasztónak minősülő Felhasználók vitás ügyeik Szolgáltatóval történő rendezésére peres eljárás kezdeményezése előtt a közte és a Szolgáltató közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina Krt. 99. III.310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: +36 (1) 488 21 86; Telefon: +36 (1) 488 21 31.) is fordulhatnak.
A felek vállalják, hogy Szerződésből eredő vitáikat próbálják peres eljárás nélkül kölcsönösen megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a jelen Szerződésből eredő jogvitákra vonatkozóan kikötik hatáskörtől és illetékességtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.
A felek megállapodnak, hogy a szolgáltatásokról, azok kereskedelméről szóló nemzetközi egyezmények alkalmazását jelen Szerződés tekintetében kizárják, így pl. de nem kizárólagosan a WTO 1995-ös GATS (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről) egyezményét.5. Szolgáltató jogai
A Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználó kilétét ellenőrizze, a félrevezető Azonosítók és Tartalmak használatának elkerülése érdekében. Amint a Szolgáltató ténylegesen tudomást szerez a vélhetően félrevezető Azonosítók használatáról, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni, illetőleg a Felhasználót véglegesen törölni.
Jelenleg nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó, a Weboldalhoz tartozó magatartási kódex, magatartási irányelv. A magatartási irányelvek a Weboldal használata során azt a célt szolgálják, hogy a Szolgáltató a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a felhasználókra vonatkozó magatartási irányelveket határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jelen Szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően.6. Felelősség
A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT.
A SZOLGÁLTATÓ KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A WEBOLDALON ÁLTALA ELHELYEZETT INFORMÁCIÓK VAGY ANYAGOK HITELESSÉGÉÉRT, TARTALMÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT VAGY RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT. A SZOLGÁLTATÓ KIZÁR TOVÁBBÁ MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT.
A SZOLGÁLTATÓ KIZÁR TOVÁBBÁ MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT, IDEÉRTVE AZ ÁLTALUK A WEBOLDALON ELHELYEZETT, MEGJELENÍTETT, KÖZZÉTETT TARTALMAKAT IS.
A SZOLGÁLTATÓ NEM SZAVATOL A WEBOLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSÉÉRT, HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRT ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, SEM EZEK ÉS A MŰKÖDTETŐ SZERVER BIZTONSÁGÁÉRT. A SZOLGÁLTATÓ FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT (DE NEM KÖTELES ARRA), HOGY KIJAVÍTSA A WEBOLDALON FELMERÜLŐ HIBÁKAT. AMENNYIBEN A WEBOLDAL HASZNÁLATA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE BÁRMINEMŰ JAVÍTÁSI VAGY KICSERÉLÉSSEL, MÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGGEL JÁR, A SZOLGÁLTATÓ SEMMILYEN FORMÁBAN NEM FELELŐS EZEN KÖLTSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN.
A SZOLGÁLTATÓ NEM SZAVATOL AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A WEBOLDAL MEGFELEL A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL ÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK, ELVÁRÁSOKNAK. A SZOLGÁLTATÓ NEM FELEL A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL ŐRZÖTT VAGY ELKÜLDÖTT TARTALOM VAGY MÁS KOMMUNIKÁCIÓS ADAT TÖRLÉSÉÉRT, MEGRONGÁLÁSÁÉRT VAGY MEGRONGÁLÓDÁSÁÉRT, MENTÉSÉNEK ELMULASZTÁSÁÉRT. A SZOLGÁLTATÓ SZINTÉN NEM FELEL A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN A FELHASZNÁLÓ SZÁMÍTÓGÉPÉRE ESETLEGESEN ELJUTÓ VÍRUSOK OKOZTA, VAGY AZ ESZKÖZEIBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT.
A SZOLGÁLTATÁSOK ESZKÖZÖKET, LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANAK KÜLÖNFÉLE KOMMUNIKÁCIÓK (PL. E-MAIL) ELKÜLDÉSÉHEZ ÉS FOGADÁSÁHOZ, AZONBAN A SZOLGÁLTATÓ MAGA NEM VÉGEZ TELEKOMMUNIKÁCIÓS VAGY TÁVKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉGET, ÉS A SZOLGÁLTATÓ NEM FELELŐS A FELHASZNÁLÓI KOMMUNIKÁCIÓK TÉNYLEGES ÉS/VAGY HIBAMENTES ELKÜLDÉSÉÉRT VAGY CÉLBA ÉRÉSÉÉRT VAGY A KÜLDÉSI CSATORNÁK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT.
A FELHASZNÁLÓ JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL VÁLLALJA, HOGY A SZOLGÁLTATÓT TELJES KÖRŰEN MEGVÉDI, MENTESÍTI, KÁRTALANÍTJA MINDEN HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELMERÜLŐ IGÉNNYEL SZEMBEN, AMELY A WEBOLDAL, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL FÜGG ÖSSZE VAGY ABBÓL ERED, IDEÉRTVE BÁRMELY TERMÉSZETŰ VAGY FAJTÁJÚ KÖVETELÉST, KÖLTSÉGET, AMI BÁRMELY IGÉNYBŐL, HIÁNYBÓL, KÁRBÓL, PERBŐL, ÍTÉLETBŐL, PERES ELJÁRÁS KÖLTSÉGÉBŐL ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGBŐL ERED. FELHASZNÁLÓ KIJELENTI TOVÁBBÁ, HOGY AZ ÁLTALA ELHELYEZETT, MEGJELENÍTETT, KÖZZÉTETT TARTALMAKKAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLT IGÉNYEKÉRT IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL HELYTÁLL, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN MEGVÉDI, MENTESÍTI ÉS KÁRTALANÍTJA SZOLGÁLTATÓT AZ EZEKBŐL FAKADÓ IGÉNYEKKEL SZEMBEN. A FELHASZNÁLÓ KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY HELYTÁLLÁSÁT NEM CSÖKKENTI A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJÁBAN ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÖRÜLMÉNYEKRE VALÓ HIVATKOZÁSA EZ ESETEKBEN, ILLETVE, HOGY HA TŐLE NEM VOLT ELVÁRHATÓ A KÖRÜLMÉNY ELKERÜLÉSE, VAGY A KÁR ELHÁRÍTÁSA. A SZOLGÁLTATÓ NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT.
SZOLGÁLTATÓ A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉVES ÁTLAGBAN LEGALÁBB AZ ÉV 95%-ÁBAN KÖTELES BIZTOSÍTANI. FELHÍVJUK AZONBAN A FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT, HOGY A SZOLGÁLTATÓ NEM FELELŐS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INTERNETKAPCSOLAT ELMARADÁSÁÉRT VAGY AZ INTERNETKAPCSOLATOT ÉRINTŐ HATÓSÁGI VAGY EGYÉB OKBÓL FAKADÓ KORLÁTOZÁSOKÉRT.
FELHASZNÁLÓ JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL VÁLLALJA, HOGY A PROFILJÁNAK JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ TÖRLÉSE ESETÉN SZOLGÁLTATÓ NEM KÖTELES KÁR VAGY EGYÉB CÍMEN FELHASZNÁLÓNAK TELJESÍTENI.
SZOLGÁLTATÓ KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A FOTÓK ÉS EGYÉB TARTALMAK WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉVEL, MEGJELENÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, FELTÉVE, HOGY A MEGJELENÍTÉS ÉS AZ ELHELYEZÉS MEGFELEL A JELEN SZERZŐDÉSNEK, AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNAK ÉS A WEBOLDALON MEGFOGALMAZOTTAKNAK.
SZOLGÁLTATÓ KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÉVESEN VAGY HIBÁSAN ESZKÖZÖLT VAGY MÁS OKBÓL SIKERTELEN (PL. ROSSZ ÖSSZEG FELTÜNTETÉSE, ROSSZ AZONOSÍTÓ FELTÜNTETÉSE, TÉVES KEDVEZMÉNYEZETT MEGNEVEZÉSE, STB...) FIZETÉSEK TEKINTETÉBEN.

AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓ ORSZÁGA SZERINTI HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK A JELEN SZERZŐDÉS RENDELKEZÉSEINÉL SZIGORÚBB ÉS ELTÉRÉST NEM ENGEDŐ SZABÁLYOKAT RENDELNEK A FELEK RÉSZÉRE A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A WEBOLDAL HASZNÁLATA KAPCSÁN, A FELHASZNÁLÓ KÖTELES AZOKNAK ELEGET TENNI. A FELHASZNÁLÓ AZONBAN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉT A SZERZŐDÉSRE IRÁNYADÓ JOG SZERINTI JOGSZABÁLYOK ALAPOZZÁK MEG, ÉS FELELŐSSÉGÉT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN LEHETSÉGES LEGMAGASABB MÉRTÉKIG KIZÁRJA A FELHASZNÁLÓ ORSZÁGA SZERINTI RENDELKEZÉSEK BE NEM TARTÁSÁÉRT.

A SZOLGÁLTATÓ KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS NYOMDAHIBÁKÉRT.7. Szavatosság és jótállás
Kellékszavatosság: Ön a Szolgáltatások hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a vonatkozó jogszabályok szerint.
Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság: Mivel jelen Szerződés Szolgáltatásokra vonatkozik, azok tekintetében a Szolgáltató nem tartozik termékszavatossággal (amelyet Ön ingó dolog hibája esetén választhatna).
Jótállást Szolgáltató nem vállal és erre nem is köteles a Szolgáltatások tekintetében.8. Szerzői jogok
A Weboldal tartalma - ellenkező megjelölés hiányában - a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a Weboldalon történő megjelentetésre és felhasználásra hozzájárulását adta a Szolgáltatónak. A Felhasználók a Weboldal tartalmát (zene, szöveg, képek, egyéb tartalmak) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatják, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. Ellenkező kikötés hiányában a Weboldal tartalma nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a Szolgáltató külön, előzetes, írásos beleegyezése nélkül. A Szolgáltató vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a Weboldalon a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Weboldalt saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.9. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés
A Szolgáltató az info@book4hostess.com e-mail címen keresztül elérhető ügyfélszolgálatot biztosít a Weboldalt és a Szolgáltatásokat érintő felhasználói megkeresések kezelésére hétköznap 9 és 17 óra között a Szerződés legelső bekezdésében feltüntetett e-mail címén.10. Szerződés egésze
Jelen Szerződés az egyetlen és teljes szerződés a Szolgáltató és a Felhasználók között a Weboldallal és az azon keresztül elérhető Szolgáltatásokkal kapcsolatban és felülír minden, a Szerződés tárgyában a felek között született korábbi akár szóbeli, akár írásos megállapodást, illetve gyakorlatot.
Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.
A Szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a Szerződésben nem szerepel.11. Egyéb
A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak. A Felhasználó a jelen Szerződésben foglalt jogait (ide nem értve a követeléseket) és kötelezettségeit NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni.
A Szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket a Felhasználó vagy a Szolgáltató szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le.
A Szerződés rendelkezései közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a Szolgáltató kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.
Amennyiben a Szerződés meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a Szerződés fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy a Szerződés úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek).
© Book4Hostess Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2016)

10 Év tapasztalat
600 Elégedett ügyfél
1100 Sikeres Promóció és Rendezvény
4000 Fő hostess


Book4Hostess Kft and Neventum have a reliable partner for the attendance of hostesses in Budapest. Neventum has more than 12,000 suppliers worldwide with a presence in more than 146 countries and offers construction and design of stands, catering and hostesses.